“HASTE MAKES WASTE” nghĩa là gì?

 “HASTE MAKES WASTE” nghĩa là gì?

Thành ngữ này có nghĩa là vội vàng thì hỏng việc.

 

Ví dụ:

She made many silly mistakes in this assignment because she was in a hurry. My mother is right! Haste makes waste!

Con bé mắc nhiều lỗi ngớ ngẩn trong bài tập này vì nó quá hấp tấp. Mẹ mình nói đúng mà! Vội vàng thì hỏng việc!

 

Make sure to double-check your report before submitting it to your boss. Haste makes waste you know.

Nhớ kiểm tra lại báo cáo của anh trước nộp cho sếp nhé. Anh biết đó, vội vàng thì hỏng việc.

 

She is meticulous in everything she does because she understands that haste makes waste.

Cô ấy rất kỹ lưỡng trong mọi việc cô ấy làm vì cô ấy hiểu rằng vội vàng thì hỏng việc.

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích: