PARAPHRASING – CHỦ ĐỀ TRANSPORT

PARAPHRASING – CHỦ ĐỀ TRANSPORT

  • various kinds of transport = different types of transport = cars, buses, trains,…: các loại phương tiện giao thông khác nhau
  • to travel by car every day = to commute by car on a daily basis = to drive to work every day: đi làm bằng xe hơi mỗi ngày
  • traffic jams = traffic congestion: sự kẹt xe
  • rush hours = peak times: giờ cao điểm
  • congestion pricing = congestion charges: phí ùn tắc giao thông
  • public transport = city buses, trams, passenger trains: phương tiện giao thông công cộng
 • bad driving habits = aggressive driving: thói quen lái xe ẩu
 • to curb traffic jams = to reduce traffic congestion: giảm kẹt xe
 • cyclists = bike commuters: những người đi lại bằng xe đạp
 • technology-driven cars = self-driving cars = driverless cars: xe không người lái/ xe được điều khiển bằng công nghệ
 • good transportation systems = proper transportation systems: hệ thống giao thông tốt
 • people who travel by car = people travelling by car = car users: những người đi lại bằng xe hơi
 • people who travel by train = people travelling by train = train passengers: những người đi lại bằng xe lửa
 • to drive to work = to travel/go/commute to work by car: đi làm bằng xe hơi
 • speeding = breaking the speed limit: vượt quá tốc độ cho phép
 • to use their own vehicles = to use their personal vehicles = use their private vehicles: sử dụng xe riêng của họ
 • a rise in the number of private cars = an increase in car numbers: sự tăng lên trong số lượng xe hơi riêng
 • large amounts of carbon dioxide and other toxic gases released from motor vehicles = huge amounts of exhaust fumes and emissions from private cars,…: một lượng lớn chất thải thải ra từ các loại xe
 • to increase road safety = to improve road safety/ to reduce traffic accidents: tăng an toàn đường bộ

Author: Huyen Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *