Agadir, a traditional grains and fruit archive of many Moroccan families, needs to be preserved.

Agadir, a traditional grains and fruit archive of many Moroccan families, needs to be preserved.

Agadir, kho lưu trữ ngũ cốc và trái cây truyền thống của nhiều gia đình Ma-rốc, cần được bảo tồn.

 

 

In a Morocco village, there is a granary, built using a practice known as rammed earth, sitting in its center.

Tại một ngôi làng ở Ma-rốc, có một vựa nông sản, được xây dựng bằng cách sử dụng phương pháp được gọi là đất nện, nằm ở trung tâm của ngôi làng.

 

Over the past centuries, especially during times of unrest and rebellion against the rulers, the ancient building or Agadir in Amazigh, Morocco’s Berber language, offered a safe place for people to store their produce, a 60-year-old merchant named Abdelghani Charai explained.

Một thương gia 60 tuổi tên là Abdelghani Charai giải thích rằng trong nhiều thế kỷ qua, đặc biệt là trong thời kỳ bất ổn và nổi dậy chống lại các nhà cầm quyền, tòa nhà cổ hay agadir ở Amazigh, ngôn ngữ Berber của Ma-rốc, đã đem đến một nơi an toàn để mọi người cất giữ sản phẩm của họ.

 

Inside the granary guaranteed security, protected by a fortified wall with a stone watchtower, are 76 cubicles arranged on three levels around an open courtyard that has a water cistern.

Bên trong vựa lúa được đảm bảo an ninh, được bảo vệ bởi tường thành kiên cố, có chòi canh bằng đá, là 76 ô chuồng bố trí thành 3 tầng xung quanh một sân lộ thiên có bể chứa nước.

 

The Agadir is home to a stock of barley, dates, and almonds, but it is also used to safeguard important documents such as marriage and birth certificates, religious texts and contracts, and even recipes for traditional medicine processing inscribed on palm stems.

Agadir là nơi dự trữ lúa mạch, chà là và hạnh nhân, nhưng nó cũng được sử dụng để bảo vệ các tài liệu quan trọng như giấy đăng ký kết hôn và khai sinh, văn bản và hợp đồng tôn giáo, thậm chí cả công thức chế biến thuốc truyền thống được ghi trên thân cây cọ.

 

Lahcen Boutirane, the guardian of the collective storeroom, said although the village’s 63 remaining families have been using the Agadir, others have left, and their archives are being kept here.

Lahcen Boutirane, người bảo vệ nhà kho tập thể, cho biết mặc dù 63 gia đình còn lại của làng đang sử dụng agadir, những người khác đã rời đi và tài liệu lưu trữ của họ đang được lưu giữ ở đây.

 

Under the unwritten laws of the village, these granaries’ sacred and inviolable spaces have been still kept, not only for storing crops to use in case of droughts or floods but also for protecting them from attacks or robberies, according to archaeologist Naima Keddane.

Theo luật bất thành văn của ngôi làng, theo nhà khảo cổ học Naima Keddane, những kho thóc không gian linh thiêng và bất khả xâm phạm này vẫn được lưu giữ, không chỉ để cất giữ mùa màng phòng khi hạn hán, lũ lụt mà còn bảo vệ chúng khỏi các cuộc tấn công hoặc trộm cướp.

 

The importance of preserving Ait Kine’s Agadir values is bearing witness to their “ancestors’ ingenuity”, according to Boutirane.

Theo Boutirane, tầm quan trọng của việc bảo tồn các giá trị agadir của Ait Kine là minh chứng cho “sự khéo léo của tổ tiên” họ.

 

Theo: AFP

Content Writer: Thu Hà

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *