THÀNH NGỮ  “HAVE YOUR DUCKS IN A ROW”

THÀNH NGỮ  “HAVE YOUR DUCKS IN A ROW”

hoặc GET YOUR DUCKS IN A ROW

 

Thành ngữ này có nghĩa là:

– Chuẩn bị sẵn sàng, chu đáo

 

Cách sử dụng:

 

In order to succeed in this project, we need to get our ducks in a row.

Để thành công trong dự án này, chúng ta cần phải chuẩn bị chu đáo.

 

She is very meticulous. She always gets her ducks in a row a week before going on any trip.

Cô ấy rất kỹ lưỡng. Cô ấy luôn luôn chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng một tuần trước khi đi bất cứ chuyến đi nào.

 

Before sitting down to study for my exam, I like to have my ducks in a row and gather all the necessary study materials.

Trước khi ngồi xuống học bài thi, mình thích chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng và tập hợp lại tất cả tài liệu học cần thiết.

 

Author:Dr. Christina Nguyễn

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích:

4 thoughts on “THÀNH NGỮ  “HAVE YOUR DUCKS IN A ROW”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *