Topic 23: Planet

Write an essay (150 – 300 words) about this topic:

In the future, it may be necessary for us to live on other planets. For this reason, some people believe that we should spend money now to research other planets, such as Mars. To what extent do you agree or disagree?

Viết một bài văn (150 – 300 từ) về chủ đề này:

Trong tương lai, chúng ta có thể cần phải sống trên các hành tinh khác. Vì lý do này, một số người tin rằng chúng ta nên chi tiền ngay từ bây giờ để nghiên cứu các hành tinh khác, chẳng hạn như sao Hỏa. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào?

 

 

 

These days when the Earth is getting more crowded and polluted, there is an idea that we should allocate some money to investigate life on other planets. However, I oppose to this idea as I believe we should ameliorate the Earth to be more inhabitable.

Ngày nay khi Trái đất ngày càng đông đúc và ô nhiễm, có ý kiến ​​cho rằng chúng ta nên phân bổ một số tiền để tìm kiếm sự sống trên các hành tinh khác. Tuy nhiên, tôi phản đối ý kiến ​​này vì tôi tin rằng chúng ta nên cải thiện Trái đất để dễ sinh sống hơn.

>> Các Khóa Học Viết Online

Firstly, I believe the budget needed for man to research other planets and travel to them outweighs that needed to rejuvenate the Earth. To investigate just one planet, such as Mars, which is not far from the Earth compared to other planets, we need to allocate billions of dollars to assemble satellites, missiles, probes, etc. Life on Mars is arcane and embryonic. Many questions should be raised “Is the soil there impermeable and inhabitable?”, “Is the climate complementary to humans?” Means of transportation to bring human beings to other planets is another issue to tackle.

Thứ nhất, tôi tin rằng ngân sách cần thiết để con người nghiên cứu các hành tinh khác và du hành đến chúng lớn hơn số tiền cần thiết để tái tạo Trái đất. Để nghiên cứu một hành tinh, chẳng hạn như sao Hỏa, cách Trái đất không xa so với các hành tinh khác, chúng ta cần phân bổ hàng tỷ đô la để lắp ráp vệ tinh, tên lửa, tàu thăm dò, v.v. Sự sống trên sao Hỏa rất phức tạp và còn phôi thai. Có nhiều câu hỏi được đặt ra rằng “Đất ở đó có không thấm nước và có thể sinh sống được không?” “Khí hậu có bổ sung cho con người không?” Phương tiện vận chuyển để đưa con người đến các hành tinh khác là một vấn đề khác cần giải quyết.

>> Khóa Học Viết Ielts Essay

Secondly, in our modern days with human beings’ intelligence and the help of developed technology, we can improve the Earth more easily. Allocation for education in Africa, Asia, and South America not only decreases poverty and illiteracy but it also makes a profound contribution to addressing economic, health, and educational inequalities, which in turn positively affects the environment on Earth. Modern technology helps us create sustainable resources to use and protect the environment, such as solar energy, wind energy, tidal energy instead of oil, and coal… We also clarify seawater into freshwater to drink.

Thứ hai, ở thời hiện đại của chúng ta với trí thông minh của con người và sự trợ giúp của công nghệ phát triển, chúng ta có thể cải thiện Trái đất dễ dàng hơn. Phân bổ cho giáo dục ở Châu Phi, Châu Á, Nam Mỹ không chỉ làm giảm nghèo đói và mù chữ mà còn góp phần sâu sắc vào việc giải quyết tình trạng bất bình đẳng về kinh tế, y tế, giáo dục, từ đó tác động tích cực đến môi trường trên Trái đất. Công nghệ hiện đại giúp chúng ta tạo ra các nguồn tài nguyên bền vững để sử dụng và bảo vệ môi trường, ví dụ, năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng thủy triều thay vì dầu mỏ, than đá … Chúng ta còn lọc nước biển thành nước ngọt để uống.

>> Khóa Học Viết Email

For some aforementioned reasons, I believe we should allocate a budget to ameliorate the Earth instead of investigating various planets outside. After that, we will love our planet more and have a more responsible life.

Vì một số lý do đã đề cập ở trên, tôi tin rằng chúng ta nên phân bổ ngân sách để cải thiện Trái đất thay vì điều tra các hành tinh khác nhau bên ngoài. Sau đó, chúng ta sẽ yêu hành tinh của mình hơn và có một cuộc sống có trách nhiệm hơn.

Author: Quỳnh Thy

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *