Chủ Đề: Abdominopelvic regions – vùng bụng chậu

Chủ Đề: Abdominopelvic regions – vùng bụng chậu

 

Doctors divide the abdominopelvic area into 9 regions

Các bác sĩ chia vùng bụng chậu thành 9 vùng.

  1. Right hypochondriac region: right upper region below (hypo-) the cartilage (chondr/o) of the rib that extend over the abdomen.

Vùng hạ sườn phải: vùng trên bên phải bên dưới (hypo-), sụn (chondr/o) của xương sườn kéo dài qua bụng.

  1. Left hypochondriac region: left upper region below the rib cartilage.

Vùng hạ sườn trái: vùng trên bên trái dưới sụn sườn.

  1. Epigastric region: region above the stomach.

Thượng vị: Vùng trên dạ dày

  1. Right lumbar region: right middle region near the waist.

Vùng thắt lưng phải: vùng giữa bên phải gần thắt lưng

  1. Left lumbar region: left middle region near the waist.

Vùng thắt lưng trái: vùng giữa bên trái gần thắt lưng

  1. Umbilical region: region of the navel or umbiclius

Vùng rốn: vùng rốn

  1. Right inguinal region: right lower region near the groin (inguin/o = groin), which is the area where the legs joint the trunk of the body. This region also is known as the right iliac region because it lies near the ilium ( the upper portion of the hip bone).

Vùng hố chậu phải: (vùng bẹn), vùng dưới bên phải gần háng (inguin/o = bẹn), đó là khu vực hai chân nối với cơ thể. Vùng này còn được gọi là vùng chậu bên phải vì nó nằm gần xương chậu

  1. Left inguinal region: lower region near the groin. Also called the left iliac region.

Vùng hố chậu trái: vùng dưới bên trái gần bẹn. Cũng được gọi là vùng chậu trái

  1. Hypogastric region: middle lower region below the umbilical region

Hạ vị: vùng giữa dưới bên dưới rốn

 

Theo: Thực chiến Tiếng Anh Y khoa

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích: