THÀNH NGỮ  “DRAW THE LINE” NGHĨA LÀ GÌ?

THÀNH NGỮ  “DRAW THE LINE” NGHĨA LÀ GÌ?

✍️ Thành ngữ này có nghĩa là vạch ra đường giới hạn, đặt ra một nguyên tắc cấm kỵ không bao giờ được vượt quá.

Ví dụ:

✍️ I can tolerate the kids arguing, but I draw the line at physical fighting.

Mình có thể chấp nhận bọn trẻ cãi nhau, nhưng mình đặt ra giới hạn là chúng không được đánh nhau.

✍️ She has been supporting her boyfriend financially for many years, but she finally draws the line and tells him that she will no longer give him any more money and he needs to get a job.

Chị ấy đã chu cấp cho bạn trai bao nhiêu năm qua, nhưng cuối cùng thì chị ấy cũng đặt ra giới hạn và nói anh ấy là chị sẽ không cho ảnh tiền nữa và ảnh phải lo kiếm việc làm.

✍️ We all need to draw the line somewhere.

Tất cả chúng ta đều phải đặt ra những giới hạn và nguyên tắc trong cuộc sống.

 

Author: Dr Christaina Nguyễn

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích:

4 thoughts on “THÀNH NGỮ  “DRAW THE LINE” NGHĨA LÀ GÌ?

Comments are closed.