Thành ngữ  “CLEAR THE AIR” là gì?

Thành ngữ  “CLEAR THE AIR” là gì?

“Clear the air” cũng là một thành ngữ thuộc trình độ C2 theo từ điển Cambridge.

Thành ngữ này nghĩa đen có nghĩa là làm sạch không khí. Nhưng nghĩa bóng và nghĩa hay được dùng của nó có nghĩa là giải tỏa hiểu lẩm hay hiềm khích giữa hai bên hoặc là làm rõ điều gì đó.

Ví dụ:
 How are you and Katie? We finally CLEAR THE AIR and hang out again.
Mày với Katie sao rồi? Chúng tớ cuối cùng cũng giải tỏa hiểu lầm và chơi thân lại với nhau.

 Why don’t you and Tom try to CLEAR THE AIR?
Oh, I don’t want to waste my time. If he does not understand me, then it’s too bad.

Sao mày với Tom không thử nói chuyện cho rõ ràng đi?
Thôi, tao không muốn mất thời gian. Nếu nó không hiểu tao thì thôi đi.

 In order to CLEAR THE AIR about his recent scandal, Johnny decides to hold a press conference.

Để làm rõ về vụ xì căn đan vừa rồi, Johnny quyết định tổ chức một cuộc họp báo.

 The weekend is here. do you need to clear the air about something or give someone a chance to clear the air?

Cuối tuần rồi. Bạn có cần làm rõ điều gì hay cho ai đó cơ hội giải tỏa hiểu lầm không?

 Dr. Christina Nguyễn

 

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích:

7 thoughts on “Thành ngữ  “CLEAR THE AIR” là gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *