Deep ocean targeted for mining is rich in unknown life

Deep ocean targeted for mining is rich in unknown life

Đại dương sâu được nhắm mục tiêu để khai thác rất giàu sự sống chưa biết

 

 

A vast area at the bottom of the Pacific Ocean earmarked for controversial deep-sea mineral mining is home to thousands of species unknown to science and more complex than previously understood, according to several new studies.

Theo một số nghiên cứu mới, một khu vực rộng lớn dưới đáy Thái Bình Dương được dành cho việc khai thác khoáng sản biển sâu gây tranh cãi là nơi sinh sống của hàng nghìn loài mà khoa học chưa biết và phức tạp hơn những gì được hiểu trước đây.

 

Miners are eyeing an abyssal plain stretching between Hawaii and Mexico, known as the Clarion-Clipperton Zone (CCZ), for the rock-like “nodules” scattered across the seafloor that contain minerals used in clean energy technologies like electric car batteries.

Những người khai thác mỏ đang chú ý đến một vùng đồng bằng vực thẳm trải dài giữa Hawaii và Mexico, được gọi là Vùng Clarion-Clipperton (CCZ), để tìm các “nốt sần” giống như đá nằm rải rác dưới đáy biển có chứa khoáng chất được sử dụng trong các công nghệ năng lượng sạch như pin xe hơi điện.

 

The lightless ocean deep was once considered a virtual underwater desert, but as mining interest has grown scientists have scoured the region exploring its biodiversity, with much of the data over the last decade coming from commercially-funded expeditions.

Đại dương sâu thẳm không ánh sáng từng được coi là sa mạc ảo dưới nước, nhưng khi lợi ích khai thác ngày càng tăng, các nhà khoa học đã lùng sục khắp khu vực để khám phá sự đa dạng sinh học của nó, với phần lớn dữ liệu trong thập kỷ qua đến từ các cuộc thám hiểm được tài trợ về mặt thương mại.

 

And the more they look the more they have found, from a giant sea cucumber dubbed the “gummy squirrel” and a shrimp with a set of elongated bristly legs, to the many different tiny worms, crustaceans, and mollusks living in the mud.

Và càng tìm kiếm, họ càng tìm thấy nhiều thứ, từ một con hải sâm khổng lồ được mệnh danh là “sóc keo” và một con tôm với bộ chân dài đầy gai nhọn, cho đến nhiều loài giun nhỏ, động vật giáp xác và động vật thân mềm khác nhau sống trong bùn.

 

That has intensified concerns about controversial proposals to mine the deep sea, with the International Seabed Authority on Friday agreeing on a two-year roadmap for the adoption of deep sea mining regulations, despite conservationists’ calls for a moratorium.

Điều đó đã làm gia tăng mối lo ngại về các đề xuất gây tranh cãi để khai thác ở vùng biển sâu, với việc Cơ quan Quản lý Đáy biển Quốc tế hôm thứ Sáu đã đồng ý một lộ trình hai năm để áp dụng các quy định về khai thác ở vùng biển sâu, bất chấp những lời kêu gọi của các nhà bảo tồn đối với lệnh cấm.

 

Abyssal plains over three kilometers underwater cover more than half of the planet, but we still know surprisingly little about them.

Đồng bằng vực thẳm dài hơn ba km dưới nước bao phủ hơn một nửa hành tinh, nhưng chúng ta vẫn biết rất ít về chúng một cách đáng ngạc nhiên.

 

They are the “last frontier”, said marine biologist Erik Simon-Lledo, who led the research published Monday in the journal Nature Ecology and Evolution that mapped the distribution of animals in the CCZ and found a more complex set of communities than previously thought.

Nhà sinh vật biển Erik Simon-Lledo, người đứng đầu nghiên cứu được công bố hôm thứ Hai trên tạp chí Nature Ecology and Evolution, cho biết những đồng bằng này là “biên giới cuối cùng”, lập bản đồ phân bố động vật trong CCZ và tìm thấy một tập hợp các cộng đồng phức tạp hơn so với suy nghĩ trước đây.

 

“Every time we do a new dive we see something new,” said Simon-Lledo, of Britain’s National Oceanography Centre.

Simon-Lledo, thuộc Trung tâm Hải dương học Quốc gia Anh cho biết: “Mỗi lần chúng tôi thực hiện một chuyến lặn mới, chúng tôi lại thấy một điều gì đó mới mẻ.

 

Campaigners say this biodiversity is the true treasure of the deep sea and warn that mining would pose a major threat.

Các nhà vận động nói rằng đa dạng sinh học này là kho báu thực sự của biển sâu và cảnh báo rằng việc khai thác sẽ gây ra mối đe dọa lớn.

 

The nodules themselves are also a unique habitat for specialized creatures.

Bản thân các nốt sần cũng là môi trường sống độc đáo của các sinh vật đặc biệt.

 

“With the science as it is at the present day, there is no circumstance under which we would support mining of the seabed,” said Sophie Benbow of the NGO Fauna and Flora.

Sophie Benbow của tổ chức phi chính phủ Fauna and Flora cho biết: “Với khoa học như ngày nay, không có trường hợp nào chúng tôi ủng hộ việc khai thác dưới đáy biển.

Theo: AFP

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *