Superconductor sparks investor frenzy, but scientists are skeptical

Superconductor sparks investor frenzy, but scientists are skeptical

Chất siêu dẫn khiến nhà đầu tư điên cuồng, nhưng các nhà khoa học vẫn hoài nghi

 

 

> Việt Anh Song Ngữ vẫn khai giảng thường xuyên các lớp 1-1:

>> Kỹ năng Biên – Phiên Dịch

>> Kỹ Năng Giao Tiếp

>> Lớp Từ Vựng và Luyện Phát Âm

>> Lớp Viết Dịch, Email cho Người Đi Làm

>> Lớp Luyện Ielts Writing

 

Last week, two papers by South Korean scientists made an extraordinary claim that sparked a social media frenzy and pushed up prices of some stocks in China and South Korea: the discovery of a practical superconductor.

Tuần trước, hai bài báo của các nhà khoa học Hàn Quốc đã đưa ra một tuyên bố phi thường làm dấy lên cơn sốt trên mạng xã hội và đẩy giá một số cổ phiếu ở Trung Quốc và Hàn Quốc lên cao: phát hiện ra một chất siêu dẫn thực tế.

 

Superconductors are materials that allow electrical current to flow with no resistance, a property that would revolutionize power grids where energy is lost in transmission as well as advanced fields such as computing chips, where electrical resistance acts as a speed limit.

Chất siêu dẫn là vật liệu cho phép dòng điện chạy qua mà không có điện trở, một đặc tính sẽ cách mạng hóa lưới điện nơi năng lượng bị thất thoát trong quá trình truyền cũng như các lĩnh vực tiên tiến như chip điện toán, nơi điện trở đóng vai trò giới hạn tốc độ.

 

The papers, which appeared on a website used by scientists to share research before formal peer review and publication, spurred researchers worldwide – including in at least two U.S. national labs and three Chinese universities – to take a closer look at the proposed material.

Các bài báo, xuất hiện trên một trang web được các nhà khoa học sử dụng để chia sẻ nghiên cứu trước khi bình duyệt và xuất bản chính thức, đã khiến các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới – bao gồm ít nhất hai phòng thí nghiệm quốc gia của Hoa Kỳ và ba trường đại học Trung Quốc – phải xem xét kỹ hơn tài liệu được đề xuất.

 

Superconducting materials already exist in places like MRI machines for medical imaging and some quantum computers, but only display their superconducting properties at extremely low temperatures, making them impractical for wide use.

Các vật liệu siêu dẫn đã tồn tại ở những nơi như máy chụp cộng hưởng từ để chụp ảnh y tế và một số máy tính lượng tử, nhưng chỉ thể hiện các đặc tính siêu dẫn của chúng ở nhiệt độ cực thấp, khiến chúng không thực tế để sử dụng rộng rãi.

 

The South Korean researchers last week said they found a superconductor that works at room temperature, which has long been considered a holy grail for scientists in the field.

Các nhà nghiên cứu Hàn Quốc tuần trước cho biết họ đã tìm thấy một chất siêu dẫn hoạt động ở nhiệt độ phòng, chất này từ lâu đã được coi là chén thánh đối với các nhà khoa học trong lĩnh vực này.

 

The researchers also published a recipe for making the material – dubbed LK-99 – which involves taking a relatively common mineral called lead apatite and introducing a small number of copper atoms into it.

Các nhà nghiên cứu cũng đã công bố một công thức chế tạo vật liệu – được đặt tên là LK-99 – liên quan đến việc sử dụng một loại khoáng chất tương đối phổ biến có tên là apatite chì và đưa một số lượng nhỏ nguyên tử đồng vào đó.

 

Researchers from at least three Chinese universities have in recent days said they produced versions of LK-99 with varying results. One team from the Huazhong University of Science and Technology posted a video purporting to show the material levitating over a magnet, which is important because true superconductors can float over a magnet in any orientation, without spinning like a compass.

Các nhà nghiên cứu từ ít nhất ba trường đại học Trung Quốc trong những ngày gần đây cho biết họ đã sản xuất các phiên bản của LK-99 với các kết quả khác nhau. Một nhóm từ Đại học Khoa học và Công nghệ Huazhong đã đăng một video nhằm mục đích cho thấy vật liệu này bay lên trên một nam châm, điều này rất quan trọng vì các chất siêu dẫn thực sự có thể lơ lửng trên một nam châm theo bất kỳ hướng nào mà không quay như la bàn.

 

But another team, from Qufu Normal University, said they did not observe zero resistance, one of the required characteristics of a superconductor. A third, from the Southeast University in the eastern Chinese city of Nanjing, said they measured zero resistance, but only at a temperature of 110 Kelvin (-163 degree Celsius).

Nhưng một đội khác, từ Đại học Sư phạm Qufu, cho biết họ không quan sát thấy điện trở bằng không, một trong những đặc điểm bắt buộc của chất siêu dẫn. Đội thứ ba đến từ Đại học Đông Nam ở thành phố Nam Kinh, miền đông Trung Quốc, cho biết họ đo được điện trở bằng 0, nhưng chỉ ở nhiệt độ 110 Kelvin (-163 độ C).

 

On Thursday, South Korean experts said they would set up a committee to verify the claims.

Hôm thứ Năm, các chuyên gia Hàn Quốc cho biết họ sẽ thành lập một ủy ban để xác minh các tuyên bố trên.

 

Eric Toone, a scientist-turned-investor at Bill Gates’ Breakthrough Energy Ventures, said he is monitoring any peer review and reproduction efforts by reputable labs.

Eric Toone, một nhà khoa học trở thành nhà đầu tư tại Công ty Năng lượng Đột phá của Bill Gates, cho biết ông đang theo dõi mọi nỗ lực tái sản xuất và đánh giá ngang hàng của các phòng thí nghiệm danh tiếng.

 

“The measurements you need to verify or to demonstrate superconductivity are complicated to make,” said Toone. “It’s completely game-changing if it’s right, but until we have more validation, we just have to be patient.”

Toone nói: “Các phép đo mà bạn cần để xác minh hoặc để chứng minh tính siêu dẫn là rất khó thực hiện. “Trò chơi sẽ thay đổi hoàn toàn nếu nó đúng, nhưng cho đến khi chúng tôi có thêm xác nhận, chúng tôi chỉ cần kiên nhẫn.”

 

Theo: Reuters

Content Writer: Anh Tuấn

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *