The contiguous United States is the home to more than 6,000 gray wolves

 

The contiguous United States is the home to more than 6,000 gray wolves

Khu vực tiếp giáp của Hoa Kỳ là nơi cư trú của hơn 6.000 con sói xám

 

 

Wolves, the animal revered by Indigenous communities are among few species evoking the American wild.

Sói, loài động vật được các cộng đồng bản địa tôn kính, là một trong số ít loài gợi lên sự hoang dã của nước Mỹ.

 

But, the invasion of European colonists in the 1600s had begun threatening the wild animal by embarking on widespread extermination campaigns, including hunting and trapping.

Tuy nhiên, cuộc xâm lược của thực dân châu Âu vào những năm 1600 đã bắt đầu đe dọa động vật hoang dã bằng cách bắt tay vào các chiến dịch tiêu diệt rộng rãi, bao gồm săn bắn và đặt bẫy.

 

>> Gói Chấm Ielts Essay

As a result, the wolf population has decreased significantly. By the mid-20th century, it was recorded that fewer than a thousand of the carnivores were living in the contiguous United States. So,  a decline of at least 1/4 million in wolves population was recorded compared to that in the colonization.

Kết quả là, số lượng loài sói đã giảm đáng kể. Vào giữa thế kỷ 20, người ta ghi nhận rằng có ít hơn một nghìn loài ăn thịt sống này ở Hoa Kỳ tiếp giáp. Như vậy, số lượng sói đã giảm ít nhất 1/4 triệu so với thời thuộc địa.

 

Fortunately, lawmakers helped revive the apex predator in the 1970s when the Endangered Species Act was passed, averting to push the wolves almost to the brink of extinction.

May mắn thay, các nhà lập pháp đã giúp hồi sinh loài săn mồi đỉnh cao này vào những năm 1970 khi Đạo luật về các loài có nguy cơ tuyệt chủng được thông qua, ngăn chặn việc đẩy loài sói gần như đến bờ vực tuyệt chủng.

 

It was not until the mid-1990s that the government took the wild animal to Canada’s Yellowstone National Park, generating a wealth of data for scientists to research.

Mãi đến giữa những năm 1990, chính phủ mới đưa loài động vật hoang dã này đến Công viên Quốc gia Yellowstone của Canada, tạo ra vô số dữ liệu cho các nhà khoa học nghiên cứu.

 

>> Khóa Học Ielts Essay

However, the new arrivals were threatening the population of several animals there, including elk numbers. They were said to have hit vegetation, a material that birds used for building their nests and beavers used for building dams – which was mentioned in a trophic cascade.

Tuy nhiên, những loài mới đến đang đe dọa quần thể của một số loài động vật ở đó, bao gồm cả số lượng nai sừng tấm. Chúng được cho là đã tấn công thảm thực vật, một loại vật liệu mà chim dùng để xây tổ và hải ly dùng để xây đập – thứ đã được đề cập trong một thác dinh dưỡng.

 

Naturally, the recovered vegetation helps stop soil erosion in highlands into lowlands such as rivers as well as reduce meandering that changes their course.

Về mặt tự nhiên, thảm thực vật được phục hồi giúp ngăn chặn xói mòn đất ở vùng cao thành vùng đất thấp như sông cũng như giảm sự uốn khúc làm thay đổi dòng chảy của chúng.

 

While building dams, also, the beavers contribute to forming habitats for many other types of aquatic animals, including juvenile fish and frogs by creating deep ponds.

Trong khi xây đập, hải ly cũng góp phần hình thành môi trường sống cho nhiều loại động vật thủy sinh khác, bao gồm cả cá con và ếch bằng cách tạo ra các ao sâu.

 

But there were also positive signals. In another scene, when embarking on hunts, wolves usually aim at weak and diseased prey, helping in natural balance when the survival of the fittest is ensured.

Nhưng cũng có những tín hiệu tích cực. Ở một cảnh khác, khi bắt tay vào các cuộc săn mồi, bầy sói thường nhắm đến những con mồi yếu ớt và ốm yếu, giúp cân bằng tự nhiên khi sự sống sót của những con khỏe mạnh nhất được đảm bảo.

 

>> Khóa Học Viết Theo Yêu Cầu

 

Wolves brought back from Wisconsin, a state in the upper Midwestern United States, helped to protect dears by keeping them away from roads, which also helps reduce traffic accidents because of their collisions with cars, according to a recent paper.

Theo một bài báo gần đây, những con sói được mang về từ Wisconsin, một tiểu bang ở miền Trung Tây Hoa Kỳ, đã giúp bảo vệ những con hươi bằng cách giữ chúng tránh xa đường, điều này cũng giúp giảm thiểu tai nạn giao thông do chúng va chạm với ô tô.

 

An estimate of more than 6,000 gray wolves was reported to be living in the contiguous United States. But there is a raising concern among biologists some states officially legalized hunting.

Ước tính có hơn 6.000 con sói xám được báo cáo là đang sống ở khu vực tiếp giáp ở Hoa Kỳ. Nhưng các nhà sinh vật học ngày càng lo ngại rằng một số bang đã chính thức hợp pháp hóa việc săn bắn.

 

 

 

Theo: BBC Earth

Content Writer: Anh Vũ

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *