South Africa: The largest domestic rhino farm puts itself up for sale

South Africa: The largest domestic rhino farm puts itself up for sale

Nam Phi: Trang trại tê giác lớn nhất trong nước tự rao bán

 

 

 

A huge South African rhino conservation farm, home to nearly 2,000 southern white rhinoceros, was expected to be sold at auction in April, with the hope to look for a buyer whose passion for conserving the endangered animal and the means to maintain the breeding project, the owner said Monday.

Một trang trại bảo tồn tê giác khổng lồ ở Nam Phi, nơi sinh sống của gần 2.000 con tê giác trắng phương nam, dự kiến sẽ được bán đấu giá vào tháng 4, với hy vọng tìm được người mua có đam mê bảo tồn loài động vật đang bị đe dọa này và phương tiện để duy trì dự án nhân giống, theo chủ sở hữu cho biết vào hôm thứ Hai.

>> Khóa Học Viết Ielts Essay

Platinum Rhino, the world’s largest rhino conservation farm, is home to over 16 percent of South Africa’s southern white rhino population, spreading nearly 9,000 hectares in the country’s North West province.

Platinum Rhino, trang trại bảo tồn tê giác lớn nhất thế giới, là nơi sinh sống của hơn 16% quần thể tê giác trắng phía nam Nam Phi, trải rộng gần 9.000 ha ở tỉnh Tây Bắc của đất nước này.

 

Dubbed “the largest farm in the world”, now John Hume, Platinum’s 81-year-old founder, said breeding the wild animal is something expensive.

 Được mệnh danh là “trang trại lớn nhất thế giới”, giờ đây John Hume, người sáng lập 81 tuổi của Platinum, cho biết việc nhân giống động vật hoang dã này là một thứ gì đó đắt đỏ.

 

Explaining this, he said the farm could no longer afford to breed the endangered animals after 30 years of doing this “without profit”.

Giải thích cho điều này, ông cho biết trang trại không còn khả năng nhân giống loài động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng này sau 30 năm làm việc mà “không có lợi nhuận”.

 

Poaching has battered a huge toll across South Africa, home to about 80 percent of the rhino population on earth, despite growing protection efforts on many agencies and organizations, including private reserves and national and regional parks.

Nạn săn trộm đã gây thiệt hại lớn trên khắp Nam Phi, nơi sinh sống của khoảng 80% quần thể tê giác trên trái đất, bất chấp những nỗ lực bảo vệ ngày càng tăng của nhiều cơ quan và tổ chức, bao gồm các khu bảo tồn tư nhân, công viên quốc gia và khu vực.

>> Khóa Học Tiếng Anh Giao Tiếp

In Feb, the government said poachers increasingly targeting private reserves instead of public parks caused 448 rhinos killed in the world’s biodiversity hotspot in 2022, just three fewer than a year before.

Vào tháng 2, chính phủ cho biết những kẻ săn trộm ngày càng nhắm mục tiêu vào các khu bảo tồn tư nhân thay vì các công viên công cộng đã khiến 448 con tê giác bị giết tại trung tâm đa dạng sinh học của thế giới này vào năm 2022, chỉ ít hơn 3 con so với một năm trước đó.

 

Hard keratin, the same substance in human nails, was found in the animal’s horns which are highly sought on black markets for buyers from several Asian countries such as China and Vietnam, where it is believed that traditional medicines made by the horn can cure cancer and other ailments.

Keratin cứng, chất tương tự như trong móng tay người, được tìm thấy trong sừng của động vật, thứ được tìm kiếm nhiều trên thị trường chợ đen cho người mua từ một số nước châu Á như Trung Quốc và Việt Nam, nơi người ta tin rằng các loại thuốc truyền thống làm từ sừng có thể chữa bệnh ung thư và các bệnh tật khác.

 

Dealing with poaching took his farm with around 100 employees a huge monetary toll, Hume said, also uncovering that he spent half $28,000 breeding a rhino up to the age of four years there.

Hume cho biết, đối phó với nạn săn trộm đã khiến trang trại của ông với khoảng 100 nhân công phải trả một khoản tiền khổng lồ, đồng thời tiết lộ rằng ông đã chi một ½ số tiền trong khoản trị giá 28.000 đô la để nuôi một con tê giác đến 4 tuổi ở đó.

>> Khóa Phát Âm và Tăng Cường Từ Vựng

The subspecies of the white rhino, with about 20,000 individuals remaining, is now considered endangered, according to the World Wildlife Fund (WWF).

Phân loài tê giác trắng hiện được coi với khoảng 20.000 cá thể còn lại đang có nguy cơ tuyệt chủng, theo Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới (WWF).

Theo: AFP

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *