Topic 34: Education

Write an essay (150 – 300 words) about this topic:

Some people believe that students should be taught international news as a subject at school. Others feel that this would be a waste of valuable school time. Discuss both views and give your opinion.

Viết một bài luận (150 – 200 từ) về chủ đề này:

Một số người tin rằng học sinh nên được dạy tin tức quốc tế như một môn học ở trường. Những người khác cảm thấy rằng đây sẽ là một sự lãng phí thời gian học quý báu. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.

 

 

 

It is believed that students should be taught international news as a subject at school. Others feel that this would be a waste of valuable school time. Each view will have different advantages and disadvantages. In my opinion, if I were a teacher in secondary school, I would choose the second view because of the following reasons.

Người ta tin rằng học sinh nên được dạy tin tức quốc tế như một môn học ở trường. Những người khác cảm thấy rằng đây sẽ là một sự lãng phí thời gian học quý báu. Mỗi cách nhìn sẽ có ưu và nhược điểm khác nhau. Theo tôi, nếu tôi là một giáo viên ở trường THCS, tôi sẽ chọn quan điểm thứ hai vì những lý do sau.

>> Khóa Học Viết Ielts Essay

Firstly, students in secondary school are too young to understand the deeply and clearly the world. Especially, there is much information in the world updated day by day. Students can easily find them on the internet, TV,…if they want. Secondly, the amount of subjects in the class is so big. students should concentrate on studying Math, English, biology,…. and so on. in the other view, international news will help the children have more knowledge about the world. Students can enrich their experience and broaden their horizons. Maybe, it also helps them develop the ability to analyze sophisticated situations. We cannot refuse the positive factors that international news brings us.

Thứ nhất, học sinh THCS còn quá nhỏ để có thể hiểu thế giới một cách sâu sắc và rõ ràng. Đặc biệt, có nhiều thông tin trên thế giới được cập nhật từng ngày. Học viên có thể dễ dàng tìm thấy trên internet, TV,… nếu muốn. Thứ hai, số lượng môn học trên lớp quá lớn. học sinh nên tập trung học Toán, Tiếng Anh, Sinh học, …. và như vậy. mặt khác, tin tức quốc tế sẽ giúp các em có thêm kiến thức về thế giới. Sinh viên có thể làm phong phú kinh nghiệm của họ và mở rộng tầm nhìn của họ. Có thể, điều đó còn giúp họ phát triển khả năng phân tích các tình huống phức tạp. Chúng ta không thể từ chối những yếu tố tích cực mà thời sự quốc tế mang lại cho chúng ta.

>> Khóa Học Ngữ Pháp Cơ Bản

In conclusion, it will be better to gain an understanding of the world instead of adding international news as a compulsory subject in the curriculum of secondary schools.

Tóm lại, sẽ tốt hơn nếu hiểu biết về thế giới thay vì thêm tin tức quốc tế như một môn học bắt buộc trong chương trình giảng dạy của các trường trung học.

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *