An appetite to actually finalise U.N. ocean protection treaty

An appetite to actually finalise U.N. ocean protection treaty

Mong muốn thực sự hoàn thiện hiệp ước bảo vệ đại dương của Liên hợp quốc

 

 

This week, international delegations will have a meeting in New York to hammer out a new legally binding ocean protection treaty which is believed to have a significant impact on efforts to safeguard global biodiversity.

Tuần này, các phái đoàn quốc tế sẽ có một cuộc họp tại New York để thảo luận về một hiệp ước bảo vệ đại dương có tính ràng buộc pháp lý mới được cho là có tác động đáng kể đến những nỗ lực bảo vệ đa dạng sinh học toàn cầu.

>> Khóa Học Viết Ielts Essay

Last August, a discussion on the new United Nations ocean conservation treaty was suspended at an earlier round of talks as many countries were unable to reach a financial agreement.

Tháng 8 năm ngoái, một cuộc thảo luận về hiệp ước bảo tồn đại dương mới của Liên Hợp Quốc đã bị đình chỉ tại một vòng đàm phán trước đó do nhiều quốc gia không thể đạt được thỏa thuận tài chính.

 

Namely, major sticking points are sharing the proceeds of “marine genetic resources” and establishing rules for ocean environmental impact assessment for ocean industrial development.

Cụ thể, các điểm vướng mắc chính là chia sẻ số tiền thu được từ “nguồn gen biển” và thiết lập các quy tắc đánh giá tác động môi trường đại dương cho sự phát triển công nghiệp biển.

>> Khóa Học Viết Email

Although compromises are still being sought, major parties have now become closer together on key issues since the beginning of new talks, scheduled to run until March 3, showing a general appetite to actually finalize the pact right now, according to some sources familiar with the negotiations.

Mặc dù các thỏa hiệp vẫn đang được tìm kiếm, nhưng các bên lớn hiện đã xích lại gần nhau hơn về các vấn đề chính kể từ khi bắt đầu các cuộc đàm phán mới, dự kiến kéo dài đến ngày 3 tháng 3, cho thấy mong muốn chung là thực sự hoàn tất hiệp ước ngay bây giờ, theo một số nguồn tin quen thuộc với đàm phán cho.

 

Li Shuo, global policy advisor at Greenpeace said the positive result of the talks is still hingeing “on the finance question” as China, home to six of the 10 largest global firms running high seas fishing fleets, is expected to be a major part in the negotiations, along with the participation of other developing nations.

Ngài Li Shuo, cố vấn chính sách toàn cầu tại Greenpeace cho biết kết quả tích cực của các cuộc đàm phán vẫn phụ thuộc vào “câu hỏi tài chính” khi Trung Quốc, nơi có 6 trong số 10 công ty lớn nhất toàn cầu điều hành các đội tàu đánh cá ngoài khơi, dự kiến sẽ đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch này trong các cuộc đàm phán, cùng với sự tham gia của các quốc gia đang phát triển khác.

 

11 million square kilometers of the ocean must be protected annually from now to the end of this decade, according to Greenpeace.

11 triệu km2 đại dương phải được bảo vệ hàng năm từ nay đến cuối thập kỷ này, theo Greenpeace.

>> Khóa Học Giao Tiếp Công Sở

Accordingly, the issue of sharing the proceeds from ocean development, including the use of marine genetic resources for pharmaceutical industries and others, will also be a crucial topic for the Asian country giant.

Theo đó, vấn đề chia sẻ lợi nhuận thu được từ phát triển đại dương, bao gồm cả việc sử dụng nguồn gen biển cho ngành công nghiệp dược phẩm và các ngành khác, cũng sẽ là một chủ đề quan trọng đối với quốc gia khổng lồ châu Á này.

 

 

Theo: AFP

Content Writer: Minh Huyền

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *