Well-preserved 500-year-old spices was found on Baltic shipwreck

Well-preserved 500-year-old spices was found on Baltic shipwreck

Loại gia vị 500 năm tuổi được bảo quản tốt đã được tìm thấy trên con tàu đắm Baltic

 

 

 

In an excavation, a “unique” cache of spices was found on the wreck of King Hans’ royal ship that sunk off Sweden’s Baltic coast more than 5 centuries ago, according to archaeologists.

Theo các nhà khảo cổ học, trong một cuộc khai quật, một kho gia vị “độc nhất vô nhị” đã được tìm thấy trên xác con tàu hoàng gia của vua Hans bị chìm ngoài khơi bờ biển Baltic của Thụy Điển hơn 5 thế kỷ trước.

 

The well-preserved spices were made from strands of saffron to peppercorns and ginger, becoming a symbol of high status at that time. This is quite extraordinary.

Các loại gia vị được bảo quản tốt được làm từ sợi nghệ tây đến hạt tiêu và gừng, đã trở thành biểu tượng của địa vị cao vào thời điểm đó. Điều này là khá phi thường.

 

King Hans ruled Denmark and Norway and John II Sweden. The monarch’s Gribshund ship was thought to have caught fire and sank while his attending a political meeting ashore in Sweden.

Vua Hans cai trị Đan Mạch và Na Uy và John II Thụy Điển. Con tàu Gribshund của vị vua này được cho là đã bốc cháy và chìm khi ông tham dự một cuộc họp chính trị trên bờ ở Thụy Điển.

 

The wreck had been lying off the coast of Ronneby since 1495 and was then rediscovered by sports divers in the 1960s, paving the way for sporadic excavations of the ship in recent years.

Xác con tàu đã nằm ngoài khơi bờ biển Ronneby từ năm 1495 và sau đó được các thợ lặn thể thao phát hiện lại vào những năm 1960, mở đường cho các cuộc khai quật lẻ tẻ con tàu trong những năm gần đây.

 

Large items such as figureheads and timber were found in the previous dives, according to Brendan Foley, who is the leader of the excavation.

Brendan Foley, người đứng đầu cuộc khai quật này, cho biết những vật dụng lớn như tượng bù nhìn và gỗ đã được tìm thấy trong những lần lặn trước đó.

 

The archaeological scientist at Lund University said the spices have been found buried in the silt of the boat.

Nhà khoa học khảo cổ học tại Đại học Lund cho biết các loại gia vị đã được tìm thấy chôn vùi trong phù sa của con thuyền.

 

Only the wealthy could afford spices with imported ingredients such as saffron or cloves from outside Europe. These people would have been traveling with the monarch during his meeting in Sweden.

Chỉ những người giàu có mới đủ khả năng mua các loại gia vị có nguyên liệu nhập khẩu như nghệ tây hoặc đinh hương từ bên ngoài châu Âu. Những người này lẽ ra đã đi cùng nhà vua trong cuộc gặp gỡ của ông ở Thụy Điển.

 

He added, with low oxygen, low temperature, low salinity, the Baltic has helped to keep so many organic things very well in comparison with elsewhere in the world’s ocean system.

Ông nói thêm, với lượng oxy thấp, nhiệt độ thấp, độ mặn thấp, biển Baltic đã giúp bảo quản rất nhiều thứ hữu cơ được bảo quản rất tốt so với những nơi khác trong hệ thống đại dương thế giới.

 

Theo: Reuters

Content Writer: Thu Hà

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *