Indonesia: Villages arecovered in ash during the urption of Merapi volcano

Indonesia: Villages arecovered in ash during the urption of Merapi volcano

Indonesia: Những ngôi làng chìm trong tro bụi khi núi lửa Merapi phun trào

 

 

 

People in villages near the crater of Indonesia’s Mount Merapi located on Java Island are experiencing a blank of smoke and ash during the eruption of one of the world’s most active volcanoes on Saturday.

Người dân ở những ngôi làng gần miệng núi lửa Merapi của Indonesia nằm trên đảo Java đang phải hứng chịu khói và tro bụi trong vụ phun trào của một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất thế giới vào thứ Bảy.

>> Khóa Học Biên – Phiên Dịch

So far, no casualties have been immediately reported, according to the country’s disaster mitigation agency.

Cho đến nay, theo cơ quan giảm nhẹ thiên tai của đất nước cho biết không có thương vong nào được báo cáo ngay lập tức.

 

In footage uploaded by local outlet Kompas TV Images broadcast, houses and roads at a village near the volcano are being covered in an ash cloud which was estimated to reach 9,600 feet above the summit.

Trong đoạn phim do kênh truyền hình địa phương Kompas TV Images phát sóng, những ngôi nhà và con đường tại một ngôi làng gần núi lửa đang bị bao phủ bởi đám mây tro bụi ước tính cao tới 9.600 feet so với đỉnh núi.

 

Authorities said in the potential danger area, a restricted zone was established of seven kilometers from the crater to stop any activities there as the volcano erupts.

Các nhà chức trách cho biết trong khu vực nguy hiểm tiềm ẩn, một khu vực hạn chế đã được thiết lập cách miệng núi lửa 7 km để ngăn chặn mọi hoạt động ở đó khi núi lửa phun trào.

>> Khóa Học Tiếng Anh Giao Tiếp

Nearby residents must be also warned of the spewing out of ash and be also aware of potential dangers from volcanic mudflow, especially in case of rain near there, according to agency spokesperson Abdul Muhari.

Theo người phát ngôn của cơ quan, ông Abdul Muhari cho biết, những người dân sống gần đó cũng phải được cảnh báo về việc tro bụi phun ra và cũng nhận thức được những nguy cơ tiềm ẩn từ dòng bùn núi lửa, đặc biệt là trong trường hợp có mưa gần đó.

 

Volcanic ash has spread to at least eight nearby villages, near the country’s cultural capital Yogyakarta, an officer at one of Merapi’s observation posts stated.

Tro núi lửa đã lan tới ít nhất 8 ngôi làng lân cận, gần thủ đô văn hóa Yogyakarta của đất nước, một sĩ quan tại một trong những trạm quan sát của Merapi cho biết.

 

In 2010, the volcano’s last major eruption claimed more than 300 people, forcing nearly 300,000 residents to leave their houses.

Năm 2010, đợt phun trào lớn cuối cùng của núi lửa này đã cướp đi sinh mạng của hơn 300 người, buộc gần 300.000 cư dân phải rời bỏ nhà cửa.

 

It was Merapi’s most powerful eruption since its 1930 eruption, which claimed about 1,300 people. Another eruption in 1994 also killed about 60 people.

Đây là vụ phun trào mạnh nhất của Merapi kể từ vụ phun trào năm 1930, cướp đi sinh mạng của khoảng 1.300 người. Một vụ phun trào khác vào năm 1994 cũng khiến khoảng 60 người thiệt mạng.

 

Accordingly, local authorities have also sent the volcano’s alert status to the second-highest level 3 years ago after The Merapi Volcano Observatory showed its renewed activity.

Theo đó, chính quyền địa phương cũng đã gửi tình trạng cảnh báo núi lửa ở mức cao thứ hai kể từ 3 năm trước sau khi Đài quan sát núi lửa Merapi cho thấy hoạt động mới của nó.

>> Khóa Học Viết Email

Home to nearly 130 active volcanoes, Indonesia sits on the Pacific “Ring of Fire”, where high volcanic and seismic activity appear frequently due to the meeting of continental plates.

Là nơi có gần 130 ngọn núi lửa đang hoạt động, Indonesia nằm trên “Vành đai lửa” Thái Bình Dương, nơi hoạt động núi lửa và địa chấn cao xuất hiện thường xuyên do sự gặp gỡ của các mảng lục địa.

 

 

Theo: AFP
Content Writer: Minh Huyền

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *