5 lỗi spelling phổ biến nhất trong IELTS LISTENING 

5 lỗi spelling phổ biến nhất trong IELTS LISTENING 
1. Lẫn lộn giữa các chữ cái đơn / đôi
Example:
Incorrect: Mispell
Correct: Misspell
Incorrect: Neccessary
Correct: Necessary
2. Vị tri của ‘e’ và ‘i’ trong các từ
Example:
Incorrect: Neice
Correct: Niece
Incorrect: Thier
Correct: Their
3. Những âm câm
Các âm câm là các chữ cái mà bạn không thể nghe thấy khi nói từ đó, nhưng chúng có ở đó khi bạn viết từ đó.
Example:
Bridge
Viết sai thành “brige” vì trong khi nói, “d” trở nên im lặng.
Align
Viết sai thành “alin” vì trong khi nói, “g” trở nên im lặng.
Anchor
Viết sai thành ‘ancor’ hoặc ‘ankor’ vì trong khi nói, ‘h’ trở nên im lặng.
4. Từ đồng âm
Những từ có âm thanh giống nhau nhưng được đánh vần khác nhau và có ý nghĩa riêng biệt được gọi là từ đồng âm.
Example:
New: This is a new dress.
Knew: I already knew about this!
Plain: I would like to have plain rice.
Plane: Sam boarded the plane a few minutes ago.
Cereal: I would like to have cereal for breakfast.
Serial: A new serial is starting tonight on television.
5. Commonly Confused Suffix – ‘ar’ and ‘er’
There are words that end with an ‘ar’ word, while others use ‘er’ at the end. Hence, it is quite common for students to get confused about these words and misspell them.
Example:
Incorrect: Gather
Correct: Gather
Incorrect: Calender
Correct: Calendar
Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *