5 Từ Nâng Cao Giúp Bạn Paraphrase Ielts Writing khỏi phải suy nghĩ

5 Từ Nâng Cao Giúp Bạn Paraphrase Ielts Writing khỏi phải suy nghĩ

 

 1. ephemeral /ɪˈfemərəl/ (adj) tồn tại, hay kéo dài trong một thời gian ngắn.
 • Từ đồng nghĩa: short-lived
 • Danh từ thường dùng: ephemeral pleasures (những thú vui sớm nở tối tàn)/ ephemeral fashion (thời gian nhanh)
 1. deleterious /ˌdeləˈtɪriəs/ (adj) có hại
 • Từ đồng nghĩa: harmful
 • Danh từ thường đi kèm: deleterious effects (ảnh hưởng xấu), deleterious consequences (hệ quả xấu)
 1. extraneous /ɪkˈstreɪniəs/ (adj) không liên quan, không phù hợp, không tương xứng.
 • Từ đồng nghĩa: irrelevant
 • Danh từ thường dùng: extraneous factors (các yếu tố không liên quan), extraneous information (thông tin không phù hợp)
 1. acrimonious /ˌækrɪˈməʊniəs/ (adj) tràn đầy cảm xúc cay đắng và lời lẽ gây tổn thương
 • Từ đồng nghĩa: bitter
 • Danh từ đi kèm: acrimonious divorce/ breakup/ dispute
 1. garrulous /ˈɡærələs/ nói nhiều, ba hoa, lắm mồm
 • Từ đồng nghĩa: talkative

 

Theo: PT

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích: