Topic 32: Tourism

Write an essay (about 150-300 words) about the topic:

Many developing countries place a lot of importance on tourism. Why is this? Do you think that this is a positive or negative development?

Viết bài văn (khoảng 150-300 từ) về chủ đề này:

Nhiều nước đang phát triển rất coi trọng du lịch. Tại sao lại như thế? Bạn có nghĩ rằng đây là một sự phát triển tích cực hay tiêu cực?

 

Tourism, the smokeless industry is supposed as the leading economic sector in all the countries in the world because of its great benefits which I will discuss below for socioeconomic development that increases the living standard for citizens and impulse integration.

Du lịch, ngành công nghiệp không khói được coi là ngành kinh tế hàng đầu ở tất cả các quốc gia trên thế giới bởi những lợi ích to lớn của nó mà tôi sẽ thảo luận dưới đây đối với sự phát triển kinh tế xã hội, nâng cao mức sống cho người dân và thúc đẩy hội nhập.

 

Many developing countries place a lot of importance on tourism because of its benefits. Playing a role as a smokeless industry, tourism has created many jobs or works for people of different ages. Even with no need to work for companies, local citizens can create jobs by themselves through tourism like running homestay tours, organizing short tours to introduce traditional culture in local areas, and selling souvenirs…then this will solve part of the unemployment status for countries. Besides that, tourism also makes advantaged conditions to introduce countries and people to international friends, attract investment capital, and learn experiences in building and developing countries. In addition, tourism development will impact positively other fields such as the transport industry, production, and construction.

Nhiều nước đang phát triển rất coi trọng du lịch vì những lợi ích của nó. Đóng vai trò là ngành công nghiệp không khói, du lịch đã tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người dân ở nhiều độ tuổi khác nhau. Thậm chí, không cần đi làm thuê cho công ty, người dân địa phương có thể tự tạo việc làm thông qua du lịch như chạy tour du lịch homestay, tổ chức các tour du lịch ngắn ngày giới thiệu văn hóa truyền thống các địa phương, bán hàng lưu niệm… từ đó giải quyết một phần tình trạng thất nghiệp cho các quốc gia. Bên cạnh đó, du lịch còn là điều kiện thuận lợi để giới thiệu đất nước, con người với bạn bè quốc tế, thu hút vốn đầu tư, học hỏi kinh nghiệm xây dựng và phát triển đất nước. Ngoài ra, du lịch phát triển sẽ tác động tích cực đến các lĩnh vực khác như công nghiệp giao thông vận tải, sản xuất và xây dựng.

 

Of course, this will be a positive development because most tourists would like to discover the specific features of traditional culture, landscapes, and historical monument areas so all countries should find the best way to protect and maintain these things in order to attract tourists. Moreover, tourism exploration will increase the awareness of citizens about maintaining and preserving the environment, decreasing pollution, and focusing on building green spaces. However, tourism development causes some significant damage to cultural vestiges and tourist attractions places. And sometimes it is not easy to maintain and preserve the local traditional cultures as was because following the common tastes of tourists and profits, some local citizens have changed regional cultural characteristics and the cultural festivals have been commercialized. These bad things will lose true tourists.

Tất nhiên, đây sẽ là một hướng phát triển tích cực bởi phần lớn du khách muốn khám phá những nét đặc thù về văn hóa truyền thống, danh lam thắng cảnh, khu di tích lịch sử nên các quốc gia cần tìm cách bảo vệ, duy trì những điều này một cách tốt nhất để thu hút du khách. Hơn nữa, du lịch khám phá sẽ nâng cao nhận thức của người dân về việc duy trì và bảo vệ môi trường, giảm ô nhiễm và chú trọng xây dựng không gian xanh. Tuy nhiên, phát triển du lịch gây ra một số thiệt hại đáng kể cho các di tích văn hóa và các điểm tham quan du lịch. Và đôi khi, việc duy trì và bảo tồn những nét văn hóa truyền thống của địa phương như vốn có cũng không phải dễ dàng bởi chạy theo thị hiếu chung của du khách và lợi nhuận, một số người dân địa phương đã đánh tráo bản sắc văn hóa vùng miền bên cạnh và các lễ hội văn hóa đã bị thương mại hóa. Những điều tồi tệ này sẽ làm mất đi những du khách chân chính.

 

In conclusion, boosting the development of tourism is the right way in order to increase the living standard of citizens and decrease unemployment. However, I think governments need to consider and apply stipulations to limit the damages caused by tourists.

Tóm lại, đẩy mạnh phát triển du lịch là hướng đi đúng đắn nhằm nâng cao mức sống của người dân và giảm tỷ lệ thất nghiệp. Tuy nhiên, tôi cho rằng Chính phủ cần xem xét và áp dụng các quy định nhằm hạn chế những thiệt hại do khách du lịch gây ra.

Hoàng Bách

VEB Center vẫn nhận kèm 1-1 online đối với các bạn muốn luyện Ielts Essay, Viết Email, Tiếng Anh Giao tiếp, Biên – Phiên Dịch... Inbox Việt Anh Song Ngữ fanpage để được tư vấn.

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *