‘Make hay while the sun shines’ nghĩa là gì?

‘Make hay while the sun shines’ nghĩa là gì?

 

 

Make hay while the sun shines (idm) – to make good use of an opportunity while it lasts.

Tiếng Việt có nghĩa Nắm bắt cơ hội khi nó đến; tận dụng các điều kiện thuận lợi khi còn có thể.

Ví dụ:

– We have got 15 days off school during the Tet holidays, so I think we should make hay while the sun shines and go to the beach.

Chúng ta sẽ được hưởng 15 ngày nghỉ học trong suốt dịp Tết, vì vậy tôi nghĩ chúng ta nên tận dụng cơ hội này và đi biển

– I am making the hay while the sun shines when I meet up with the CEO and tell him about my ideas for the company’s development.

Tôi sẽ nắm bắt cơ hội khi gặp gỡ với CEO và nói với anh ấy về những ý tưởng của mình cho sự phát triển của công ty.

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích: